TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Al­fa­sid Fla­kon IM   Fako

Am­pi­si­lin sod­yum, sul­bak­tamsod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü.

Eşdeğeri: Am­pi­sidEn­jek­tabl: 0.25 gx1fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat); Com­bi­cidFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksit Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cidFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sid Flakon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Al­fa­sid Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/­125mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü :: 500 mg(500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Am­pi­sidEn­jek­tabl: 0.25 gx1fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNev­zat); Com­bi­cidFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Flakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksit Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cidFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sid Flakon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Al­fa­sid FilmTab­let

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: AmpisidTablet: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Combi­cid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let (Bi­lim); DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tam Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let (Pfi­zer); Nobe­cid Film Tab­let:375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.U­la­gay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Ata­bay); Sul­ta­sid Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let­ (Top­rak); Sul­tibac Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Biofarma).

Al­fa­sid Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri: Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nev­zat); Com­bi­cidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibac Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.: Duyarlı bak­te­ri­le­rinet­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hil ol­mak üze­re üstso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, bron­şit da­hilol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rıve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı ve go­no­koken­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektabl formlar ay­rı­ca,ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan ve pe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nuih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tif ya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­niazalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tifsep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğin son­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yename­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­linte­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­redu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nımgü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­de dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­ren an­ne­ler­de sul­ta­mi­si­linve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Alfasid Flakon: Ye­tiş­kin­ler i­çin ö­ne­ri­len Al­fa­sid do­zu 6-8 sa­at a­ra i­le 1.5 g (sod­yumtu­zu şek­lin­de 1 g am­pi­si­lin i­le sod­yum tu­zu şek­lin­de 500 mg sul­bak­tam=1fla­kon Al­fa­sid1 g) i­le 3 g(sod­yum tu­zu şek­lin­de 2 g am­pi­si­lin i­le sod­yum tu­zu şek­lin­de 1 gsul­bak­tam=2 fla­kon Al­fa­sid 1 g) şek­lin­de­dir. Top­lam sul­bak­tam do­zu gün­de 4 g’yiaş­ma­ma­lı­dır. A­yak­ta te­da­vi gö­ren ha­fif ve or­ta de­re­ce­de en­fek­si­yon­luhas­ta­lar­da IM yol­dan 2 kez 750 mg (sod­yum tu­zu şek­lin­de 500 mg am­pi­si­lini­le sod­yum tu­zu şek­lin­de 250 mg sul­bak­tam=1 fla­kon Al­fa­sid 500 mg) i­le 1.5 g (sod­yum tu­zu şek­lin­de1 g am­pi­si­lin i­le sod­yum tu­zu şek­lin­de 500 mg sul­bak­tam=1 fla­kon Al­fa­sid 1 g) uy­gu­la­na­bi­lir. Ço­cuk, be­bekve ye­ni­do­ğan en­fek­si­yon­la­rın­da doz, 150 mg/kg/gün (sod­yum tu­zu şek­lin­de100 mg/kg/gün am­pi­si­lin i­le sod­yum tu­zu şek­lin­de 50 mg/kg/gün sul­bak­tam)’dür.A­me­li­yat en­fek­si­yon­la­rı­nın pro­fi­lak­si­sin­de Al­fa­sid, a­nes­te­zi baş­lan­gı­cın­da 1.5 gi­le 3 g (1 i­le 2 fla­kon Al­fa­sid 1 g) uy­gu­la­nır. Ge­rek­ti­ğin­de doz 6-8 sa­at a­ra i­letek­rar­la­na­bi­lir. Pro­fi­lak­si a­ma­cıy­la uy­gu­la­ma 24 sa­a­ti geç­me­me­li­dir.Te­da­vi, a­teş düş­tük­ten son­ra 48 sa­at ve di­ğer a­nor­mal be­lir­ti­leror­ta­dan kal­ka­na dek sür­dü­rül­me­li­dir. Ge­nel­lik­le 5-14 gün gün­lük te­da­viuy­gu­lan­mak­la be­ra­ber has­ta­lı­ğın cid­di ol­du­ğu du­rum­lar­da sü­re u­za­tı­la­bi­lirve­ya ek te­da­vi­ler uy­gu­la­na­bi­lir. Alfasid Süs­pan­si­yon/Tablet: Ye­tiş­kin do­zu: En­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re,gün­de i­ki kez 375 mg-750 mg sul­ta­mi­si­lindir. Ye­mek­ler­den ön­ce ve­yason­ra uy­gu­la­na­bi­lir. Ço­cuk do­zu: 30 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­lar­da ye­tiş­kin do­zu uy­gu­la­nır.Vü­cut a­ğır­lı­ğı 30 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da doz, i­ki do­za bö­lün­müşo­la­rak 25-50 mg/kg/gün sul­ta­mi­si­lin­dir. Al­fa­sid te­da­vi­si has­ta­nın semp­tom vebul­gu­la­rı­nın kay­bol­ma­sın­dan son­ra 2 gün da­ha sür­dü­rül­me­li­dir. Ola­ğan te­da­vi­ sü­re­si 5-14gün’dür. An­cak cid­di ve komp­li­ke en­fek­si­yon­lar­da bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir.He­mo­li­tik strep­to­kok­la­ra bağ­lı en­fek­si­yon­lar­da a­kut ro­ma­tiz­mala­teş ve­ya a­kut glo­me­rü­lo­nef­rit o­luş­ma­sı­nı ön­le­ye­bil­mek i­çin te­da­vien az 10 gün sür­dü­rül­me­li­dir.

Alfasid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki