TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Du­obak­tam Fla­kon IM   Ec­za­cı­ba­şı

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve 4 mL’lik ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­o­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Du­obak­tam Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/­125mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 2 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 4 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­o­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Du­o­bak­tam FilmTab­let

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Am­pi­sid Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Combi­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let, 750 mgx10 tab­let (Bi­lim); Duobak Film Tablet:375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let (Pfi­zer); Nobe­cid Film Tab­let:375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.Ulagay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Ata­bay); Sul­ta­sid Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let­ (Top­rak); Sul­tibac Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Biofarma).

Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Al­fa­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­matOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sid Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibacOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hilol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni,bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­linte­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­redu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nımgü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­de dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­ren an­ne­ler­de sul­ta­mi­si­linve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi:DuobaktamFlakon: Du­obak­tam IM sa­de­ceIM yol­dan, glu­te­us gi­bi bü­yük kas kit­le­le­ri­ne de­rin ola­rak ya­pıl­ma­lı,IV yol­dan ke­sin­lik­le uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Du­obak­tam IM/IV ise IMve­ya IV yol­dan uy­gu­la­na­bi­lir. IV uy­gu­la­ma­da ve­ri­le­cek doz, su­lan­dı­rıl­dık­tanson­ra çok ya­vaş ola­rak (10-15 da­ki­ka­da) da­mar içi­ne ve­ri­lir. Eriş­kin­ler­degün­lük am­pi­si­lin/sul­bak­tam do­zu 1.5 g (1 g am­pi­si­lin+500 mg sul­bak­tam)ile 12 g (8 g am­pi­si­lin+4 g sul­bak­tam) ara­sın­da­dır. Gün­lük doz­lar eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek6-8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Mak­si­mumsul­bak­tam do­zu gün­de 4 g’dir. Ha­fif en­fek­si­yon­lar­da gün­lük doz­lar 12 sa­at­likara­lar­la uy­gu­la­na­bi­lir. Ço­cuk­lar, be­bek­ler ve ye­ni­do­ğan­lar­da en­fek­si­yon­la­rınço­ğu için top­lam gün­lük doz 150 mg/kg/­gün’­dür (100 mg/kg am­pi­si­lin+50mg/kg sul­bak­tam). Top­lam gün­lük doz eşit doz­la­ra bö­lü­ne­rek 6-8 sa­at­tebir uy­gu­la­nır. Ye­ni­do­ğan­lar­da özel­lik­le pre­ma­tü­re­ler­de, doz­lar12 sa­at­te bir ve­ri­lir. Te­da­vi­ye, ge­nel­lik­le ate­şin düş­me­sin­den yada be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­dan 48 sa­at son­ra­sı­na ka­dar de­vam edil­me­li­dir.Nor­mal te­da­visü­re­si 5-15 gün­dür. Has­ta­lı­ğın cid­di ol­du­ğu du­rum­lar­da te­da­vi sü­re­siuza­tı­la­bi­lir ya da ek am­pi­si­lin doz­la­rı ka­tı­la­bi­lir. Ame­li­yat en­fek­si­yon­la­rıpro­fi­lak­si­sin­de, anes­te­zi baş­lan­gı­cın­da 1.5-3 g Du­obak­tam uy­gu­la­nır. Bu doz, 6-8 sa­at son­ratek­rar­la­nır. Te­da­vi kü­rü ge­rek­mi­yor­sa, ame­li­yat­la­rın ço­ğu içinpro­fi­lak­tik uy­gu­la­ma 24 sa­at­te son bu­lur. Duobaktam Süspansi­yon/Tablet: Eriş­kin­le­re ve 30 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ragün­de iki kez 375 mg-750 mg ve­ri­lir. Te­da­vi­ye, ge­nel­lik­le ate­şin düş­me­sin­denya da be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­dan 48 sa­at son­ra­sı­na ka­dar de­vamedil­me­li­dir. Nor­mal te­da­vi sü­re­si 5-14 gün­dür. Has­ta­lı­ğın cid­di ol­du­ğu du­rum­lar­date­da­vi sü­re­si uza­tı­la­bi­lir ya da ek am­pi­si­lin doz­la­rı ka­tı­la­bi­lir.Akut ek­lem ro­ma­tiz­ma­sı ve glo­me­rü­lo­nef­rit komp­li­kas­yo­nu­nu ön­le­mekama­cıy­la, he­mo­li­tik strep­to­kok­la­ra bağ­lı en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deen az 10 gün sü­rey­le de­vam edil­me­si ge­rek­li­dir.

Duobaktam adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki