TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Com­bi­cid Fla­kon IMBi­lim

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 fla­kon ve ‰5’lik li­do­ka­in 0.8mL’lik çö­zü­cü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve ‰5’lik li­do­ka­in1.6 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve ‰5’lik li­do­ka­in 3.2mL’lik çö­zü­cü­.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sidEn­jek­tab: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat); Du­obak­Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tam Flakon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); Nobecid Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFlakon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Com­bi­cid Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum, sul­bak­tamsod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 fla­kon ve en­jek­si­yon­luk suiçe­ren 0.8 mL’lik çö­zü­cü :: 500 mg (500 mg/250 mg)x1 fla­konve en­jek­si­yon­luk su içe­ren 1.6 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve en­jek­si­yon­luk su içe­ren 3.2 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Fla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sidEn­jek­tabl: 0.25 gx1fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat); Du­obak­Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tam Fla­kon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Combi­cid FilmTab­let        

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tab­let.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Am­pi­sidTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Duobak Film Tablet:375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tamFilm Tab­let: 375mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let (Pfi­zer); Nobe­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tablet (Nobel); SulcidFilm Tablet: 375 mgx10tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.Ula­gay); Sul­ta­mat Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ata­bay); Sul­ta­sidFilm Tab­let: 375mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let­ (Top­rak);Sul­tibac Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Biofarma).

Com­bi­cid Oral Süspansiyon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40, 70 ve 100 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibac Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hilol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni,bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­linte­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­redu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nımgü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­de dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­ren an­ne­ler­de sul­ta­mi­si­linve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi:Combicid Flakon: Com­bi­cid IM de­rin IM en­jek­si­yon i­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Li­do­ka­inke­sin­lik­le IV uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Com­bi­cid IM/IV i­se IM ve­ya IV o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir.Böb­rekfonk­si­yon­la­rı nor­mal e­riş­kin­ler­de kul­la­nı­mı: Her 6-8 sa­at­te bir 1.5-3 g ö­ne­ri­lir.Top­lam gün­lük sul­bak­tam mik­ta­rı 4 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. Ha­fif ol­gu­lar­dauy­gu­la­ma 12 sa­at a­ra i­le de ya­pı­la­bi­lir. He­mo­li­tik strep­to­kok­la­rabağ­lı en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­si­ne a­kut ek­lem ro­ma­tiz­ma­sı ve glo­me­rü­lo­nef­ri­tiön­le­mek a­ma­cıy­la en az 10 gün de­vam e­dil­me­li­dir. IV uy­gu­la­ma­lar­da en az 3 da­ki­kave da­ha bü­yük di­lüs­yon­lar­da 15-30 da­ki­ka sü­re­li en­füz­yon ya­pıl­ma­lı­dır.Pe­di­yat­rikkul­la­nım: Ço­cuk­lar,be­bek­ler ve ye­ni­do­ğan­lar­da en­fek­si­yon­la­rı ço­ğu i­çin do­zaj 150mg/kg/gün (100 mg/kg/gün am­pi­si­lin ve 50 mg/kg/gün sul­bak­tam)’dır. Be­bek ve ço­cuk­lar­da uy­gu­la­ma6-8 sa­at­te, ye­ni­do­ğan­lar­da i­se 12 sa­at­te bir ol­ma­lı­dır. Doz a­ra­lı­ğıhas­ta­lı­ğın şid­de­ti ve has­ta­nın re­nal fonk­si­yon­la­rı­na gö­re a­yar­la­na­bi­lir.Te­da­vi ge­nel­lik­le a­teş düş­tük­ten 48 sa­at son­ra­ya ve­ya di­ğer pa­to­lo­jikbe­lir­ti­ler kay­bo­la­na ka­dar de­vam et­ti­ri­lir. Te­da­vi sü­re­si nor­mal­de5-14 gün­dür, an­cak a­ğır ol­gu­lar­da bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir. Cer­ra­hi pro­fi­lak­si do­za­jı: O­pe­ras­yon sı­ra­sın­da et­ki­lise­rum ve do­ku kon­sant­ras­yon­la­rı sağ­lan­ma­sı a­ma­cıy­la a­nes­te­zibaş­lan­gı­cın­da 1.5-3 g Com­bi­cid ve­ri­lir. Doz 6-8 sa­at a­ra i­le tek­rar­la­na­bi­lir.E­ğer Com­bi­cid i­le bir te­ra­pö­tik kür ge­rek­mi­yor­sa,Com­bi­cid uy­gu­la­ma­sı 24 sa­at so­nun­da ke­sil­me­li­dir. Combicid Süspansiyon/Tablet: E­riş­kin­ler­de ö­ne­ri­len sul­ta­mi­si­lindo­zu (yaş­lı has­ta­lar da­hil) gün­de i­ki kez 375-750 mg’dir. 30 kg’nin üs­tün­de­kiço­cuk­lar­da e­riş­kin do­zu uy­gu­la­nır. 30 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar­dadoz i­ki ke­re­de ve­ril­mek ü­ze­re 25-50 mg/kg/gün uy­gu­la­na­bi­lir. Te­da­vige­nel­lik­le a­teş düş­tük­ten ve has­ta­lık be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tan48 sa­at son­ra­ya ka­dar sür­dü­rü­lür. Te­da­vi nor­mal sü­re­si 5-14 gün a­ra­sın­dade­ği­şe­bi­lir an­cak ge­re­kir­se bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir. Komp­li­kas­yon­suzgo­no­re­de sul­ta­mi­si­lin 2.25 g’lik (6 ta­ne 375 mg tab­let) tek doz ha­lin­deve­ri­lir. Sul­bak­tam ve am­pi­si­li­nin kon­sant­ras­yon­la­rı u­zat­mak a­ma­cıy­la1 g pro­be­ne­sid be­ra­ber­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır. A­kut ek­lem ro­ma­tiz­ma­sıve glo­me­rü­lo­nef­ri­ti ön­le­mek a­ma­cıy­la he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rabağ­lı her tür­lü en­fek­si­yon te­da­vi­si­ne en az 10 gün sü­rey­le de­vam e­dil­me­siö­ne­ri­lir.

Combicid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki