TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Am­pi­sid En­jek­tabl IMMustafa Nevzat

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 1 mL ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Al­fa­sidFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fa­ko); Com­bi­cid Flakon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tam Flakon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFlakon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); Nobecid Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFlakon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Am­pi­sid En­jek­tabl IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü :: 0.5 g (500mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve3.5 mL’lik çö­zü­cü  :: 2 g (2g/1 g)x1 fla­kon ve 7 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri: Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Fla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksit Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sid Fla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Am­pi­sid Tab­let

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Al­fa­sidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Combi­cid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let (Bi­lim); DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tam Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let (Pfi­zer); Nobe­cid Film Tab­let:375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.U­la­gay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Ata­bay); Sul­ta­sid Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let­ (Top­rak); Sul­tibac Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Biofarma).

Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri: Al­fa­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Com­bi­cid OralSüspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibac Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hilol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni,bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­linte­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­redu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nımgü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­de dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­ren an­ne­ler­de sul­ta­mi­si­linve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.: En sık gö­rü­len yan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır.Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık, ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rına­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit ve psö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­derolu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tı sey­rek ola­rak göz­len­miş­tir.Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­lik ve baş ağ­rı­sı en­derola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­ler uy­gu­la­ma­ya bağ­lıolan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­da has­ta­da int­ra­ve­nözkul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­de re­ak­si­yon mey­da­nage­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nol ve am­pi­si­li­ninbir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı, yal­nızam­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Ampisid Flakon: E­riş­kin­leri­çin ö­ne­ri­len gün­lük doz 1.5 g (1g am­pi­si­lin/0.5 g sul­bak­tam) i­le 12g (8 g am­pi­si­lin/4 g sul­bak­tam) a­ra­sın­da de­ğiş­mek­te­dir. Gün­lük mak­si­mumsul­bak­tam do­zu 4 g’dir. En­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re gün­lük doz 6-8 sa­ata­ra i­le uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ha­fif en­fek­si­yon­lar­da uy­gu­la­ma a­ra­sı12 sa­a­te çı­ka­bi­lir. Ço­cuk­larve be­bek­ler i­çin 6-8 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­nan to­tal 150 mg/kg/gün doz ö­ne­ril­mek­te­dir.Pre­ma­tü­reve ye­ni do­ğan­la­ra ilk haf­ta i­çin ö­ne­ri­len doz 12 sa­at a­ra i­le uy­gu­la­nan150 mg/­kg/­gün’dür. Te­da­vi­ye, ge­nel­de, a­teş düş­tük­ten son­ra 48 sa­atde­vam e­dil­me­li­dir. Nor­mal te­da­vi sü­re­si 5-14 gün a­ra­sın­da de­ği­şir;cid­di en­fek­si­yon­lar­da bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir ve ek o­la­rak am­pi­si­linuy­gu­la­na­bi­lir. Cer­ra­hi pro­fi­lak­si­de, ye­ter­li do­ku kon­sant­ras­yon­la­rısağ­la­mak i­çin a­nes­te­zi ba­şın­da 1.5-3 g doz ve­ril­me­li ve ge­rek­ti­ğin­de6-8 sa­at a­ra i­le tek­rar­lan­ma­lı­dır.Ampisid Süspansi­yon/Tablet: Eriş­kin­ler için öne­ri­len doz 12sa­at ara ile 375 mg-750 mg’dir. Doz en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.30 kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra eriş­kin­ler için öne­ri­len doz uy­gu­lan­ma­lı­dır.30 kg’dan da­ha ha­fif ço­cuk­lar­da olu­şan en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi­sin­deöne­ri­len doz 50 mg/kg/gün şek­lin­de­dir ve 2 eşit do­za bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi­ye 5-14 gün de­vam edil­me­li; ateş düş­tük­ten ve en­fek­si­yon be­lir­ti­le­rikay­bol­duk­tan son­ra 2 gün da­ha te­da­vi sür­dü­rül­me­li­dir. Akut maf­salro­ma­tiz­ma­sı ve glo­me­rü­lo­nef­rit komp­li­kas­yon­la­rı­nı ön­le­mek ama­cıy­la,he­mo­li­tik strep­to­kok en­fek­si­yon­la­rın­da te­da­vi­ye en az 10 gün de­vamedil­me­li­dir.

Ampisid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki