TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Du­o­cid Fla­kon IMPfi­zer

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 0.8 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü::500 mg (500mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.6 mL’lik ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.2 mL’lik ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Du­o­cid Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum,sul­bak­tam sod­yum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/­125 mg)x1 fla­kon ve 0.8 mL’lik çö­zü­cü :: 500 mg(500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.6 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.2 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­ Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Du­o­cid FilmTab­let

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375mgx10 tab­let.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let (Fako); Am­pi­sid Tab­let: 375 mgx10 tab­let (MustafaNevzat); Combi­cidFilm Tab­let: 375 mgx10tab­let (Bi­lim); Duobak Film Tablet:375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tamFilm Tab­let: 375mgx10 tab­let (Ec­za­cı­ba­şı); Nobe­cid Film Tab­let:375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.Ulagay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let (Ata­bay); Sul­ta­sidFilm Tab­let: 375mgx10 tab­let­ (Top­rak); Sul­tibacTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Biofarma).

Du­o­cid Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Al­fa­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Nobe­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­matOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­ta­sid Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibacOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hilol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni,bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­linte­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rin ve di­ğer al­ler­jen­le­redu­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­le so­ruş­tu­rul­ma­lı­dır.Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­lik dö­ne­min­de kul­la­nımgü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­de dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­dasul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­ren an­ne­ler­de sul­ta­mi­si­linve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Duocid Flakon: Ola­ğan gün­lük doz­la­rı 1.5 g (1 g.am­pi­si­lin+500 mg sul­bak­tama te­ka­bül eden 1 fla­kon Du­ocid 1 g) ile 12 g’dir (8000 mg am­pi­si­lin+4000mg sul­bak­ta­ma te­ka­bül eden 8 fla­kon Du­ocid 1 g) Sul­bak­ta­mın gün­­lük mak­si­mumdo­zu 4 g’dir. Gün­lük Du­ocid doz­la­rı ge­nel­lik­le 6-8 sa­at­lik ara­la­ra bö­lü­ne­rekve­ri­lir. Şid­det­li ol­ma­yan en­fek­si­yon­lar 12 sa­at­te bir uy­gu­la­maile te­da­vi edi­le­bi­lir. Ha­fif şid­det­te en­fek­si­yon­lar­da 1.5-3 g (1-2g amp.+0.5-1 g sulb.), or­ta şid­det­te en­fek­si­yon­lar­da 6 g’ye ka­dar (4 gamp. 2 g sulb.), şid­det­li en­fek­si­yon­lar­da 12 g’ye ka­dar (8 g amp.+4 gsulb.). Ço­cuk­lar, be­bek­ler ve ye­ni do­ğan­lar­da en­fek­si­yon­la­rın ço­ğuiçin do­zaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg am­pi­si­lin ve 50 mg/kg sul­bak­ta­ma te­ka­büleder)’dür. Am­pi­si­li­nin alı­şıl­mış uy­gu­la­ma­sı­na uy­gun ola­rak ço­cuk­lar,be­bek­ler ve ye­ni­do­ğan­lar­da doz­lar ge­nel­lik­le 6-8 sa­at­te bir ol­ma­lı­dır.Ye­ni­do­ğan­lar­da (özel­lik­le er­ken doğ­muş­lar­da) ya­şa­mın ilk haf­ta­sın­daöne­ri­len doz, 12 sa­at­te bir bö­lün­müş doz­lar ha­lin­de 75 mg/kg/gün’dür(25 mg/kg/gün sul­bak­tam ve 50 mg/kg/gün am­pi­si­li­ne kar­şı­lık ge­lir). Te­da­vi,ge­nel­lik­le ateş düş­tük­ten 48 sa­at son­ra­ya ve di­ğer anor­mal be­lir­ti­lerkay­bo­la­na ka­dar de­vam et­ti­ri­lir. Te­da­vi nor­mal ola­rak 5 ile 14 günuy­gu­la­nır. Duocid Süspansiyon/Tab­let: Eriş­kin­ler­de öne­ri­len sul­ta­mi­si­lindo­zu ( yaş­lı has­ta­lar da­hil ) gün­de iki kere 375-750 mg’dir. 30 kg’den ha­fifço­cuk­lar­da­ki en­fek­si­yon­la­rın ço­ğun­lu­ğun­da, en­fek­si­yo­nun cid­di­ye­ti­neve hekimin tak­di­ri­ne bağ­lı ola­rak do­zaj, iki do­za böl­mek su­re­tiy­le25-50 mg/kg/gün sul­ta­mi­si­lin­dir. 30 kg ve üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra eriş­kindo­zu ve­ril­me­li­dir. Eriş­kin­ler­de ve ço­cuk­lar­da te­da­vi, ge­nel­lik­leateş düş­tük­ten ve anor­mal be­lir­ti­ler kay­bol­duk­tan 48 sa­at son­ra­yaka­dar de­vam et­ti­ri­lir. Te­da­vi nor­mal ola­rak 5 ile 14 gün sü­rey­le uy­gu­la­nırfa­kat ge­re­kir­se te­da­vi sü­re­si uza­tı­la­bi­lir. Komp­li­kas­yon­suz go­no­re­desul­ta­mi­si­lin 2.25 g’lik (6 ta­ne 375 mg tab­let) tek doz ha­lin­de ve­ri­lir.Sul­bak­tam ve am­pi­si­li­nin kon­sant­ras­yon­la­rı­nı uzat­mak ama­cıy­la1.0 g pro­be­ne­sid be­ra­ber­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır. Akut ek­lem ro­ma­tiz­ma­sıve glo­me­ru­lo­nef­ri­ti ön­le­mek ama­cıy­la he­mo­li­tik strep­to­kok­la­rabağ­lı her tür­lü en­fek­si­yo­nun te­da­vi­si­ne en az 10 gün sü­rey­le de­vamedil­me­si öne­ri­lir.

Duocid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki