TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sul­ta­mat Tab­let   Ata­bay

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Am­pi­sidTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Combi­cid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let (Bi­lim); DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Koçak); Du­o­bak­tam Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let (Pfi­zer); Nobe­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tab­let­ (Top­rak); Sul­tibacTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Biofarma).

Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Al­fa­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sid Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Top­rak); Sul­tibacOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlı bak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tisme­dia, ton­sil­lit da­hil ol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı;üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­kuen­fek­si­yon­la­rı ve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır.Enjektabl formlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lanve pe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­de her­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şıaler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­lin te­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rinve di­ğer al­ler­jen­le­re du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­leso­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­likdö­ne­min­de kul­la­nım gü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­dedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da sul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­renan­ne­ler­de sul­ta­mi­si­lin ve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­len yan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır.Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık, ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rına­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit ve psö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­derolu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tı sey­rek ola­rak göz­len­miş­tir.Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­lik ve baş ağ­rı­sı en­derola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­ler uy­gu­la­ma­ya bağ­lıolan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­da has­ta­da int­ra­ve­nözkul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­de re­ak­si­yon mey­da­nage­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nol ve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı,has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı, yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ragö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi: Eriş­kin­le­rde öne­ri­len sul­ta­mi­si­lin do­zu (yaş­lı­larda­hil) gün­de iki kez 375-750 mg’dir. 30 kg’dan ha­fif ço­cuk­lar­da­ki en­fek­si­yon­la­rınço­ğun­lu­ğun­da, en­fek­si­yo­nun cid­di­ye­ti­ne ve he­ki­min tak­di­ri­nebağ­lı ola­rak do­zaj, iki­ye böl­mek su­re­tiy­le 25-50 mg/kg/gün sul­ta­mi­si­lin­dir.30 kg ve üs­tün­de­ki ço­cuk­la­ra eriş­kin do­zu ve­ril­me­li­dir. Eriş­kin­ler­deve ço­cuk­lar­da te­da­vi, ge­nel­lik­le ateş düş­tük­ten 48 sa­at son­ra­ya veanor­mal be­lir­ti­ler kay­bo­la­na ka­dar de­vam et­ti­ri­lir. Te­da­vi nor­malola­rak 5 ile 14 gün sü­rey­le uy­gu­la­nır, fa­kat ge­re­kir­se te­da­vi sü­re­siuza­tı­la­bi­lir. Komp­li­kas­yon­suzgo­no­re te­da­vi­sin­de 2.25 g sul­ta­mi­si­lintek oral doz ola­rak ve­ri­le­bi­lir. Sul­bak­tam ve am­pi­si­li­nin plaz­makon­sant­ras­yon­la­rı­nı uzat­mak ama­cıy­la 1 g pro­be­ne­sid be­ra­ber­ce uy­gu­lan­ma­lı­dır.Akut maf­sal ro­ma­tiz­ma­sı ve glo­me­rü­lo­nef­ri­ti ön­le­mek ama­cıy­la he­mo­li­tikstrep­to­kok­la­ra bağ­lı her tür­lü en­fek­si­yo­nun te­da­vi­sin­de en az 10gün sü­rey­le de­vam edil­me­si öne­ri­lir.

Sultamat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki