TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Du­obak­ Fla­kon IMKo­çak

Am­pi­si­lin, sul­bak­tam

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 0.5 g (500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 2 mL’lik ‰5 li­do­ka­inçö­zü­cü :: 1 g (1 g/500 mg)x1 fla­kon ve 4 mL’lik ‰5 li­do­ka­in çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­­lim); Du­obak­tam Fla­kon:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­­cı­ba­şı); Du­o­cidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­­zer); Nobecid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Du­obak­ Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin sod­yum, sul­bak­tamsod­yum

Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 fla­kon ve 1 mL’lik çö­zü­cü :: 0.5 g(500 mg/250 mg)x1 fla­kon ve 1.8 mL’lik çö­zü­cü :: 1 g (1g/500 mg)x1 fla­kon ve 3.5 mL’lik çö­zü­cü.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl:0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon, 2gx1 fla­kon. (Mustafa Nevzat); Com­bi­cid Fla­kon:250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­tamFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cid Fla­kon: 250 mgx1 fla­kon, 500 mgx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksit Flakon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1 fla­kon, 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cidFla­kon: 0.25 gx1 fla­kon, 0.5 gx1fla­kon, 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay); Sul­ta­sid Fla­kon: 1 gx1 fla­kon (Top­rak).

Duobak Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 tablet.

Eşdeğeri: Alfasid Film Tablet:375 mgx10 tablet (Fako);Ampisid Tablet: 375 mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); CombicidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Bilim); Duobaktam Film Tablet: 375 mgx10tablet (Eczacıbaşı); DuocidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Pfizer); NobecidFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet: 375 mgx10tablet (İE Ulagay); SultamatTablet: 375 mgx10 tablet(Atabay); Sultasid Film Tablet: 375 mgx10tablet (Toprak); Sultibac Tablet: 375 mgx10 tablet (Biofarma).

End.:Duyarlı bak­te­ri­le­rinet­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hil ol­mak üze­re üstso­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni, bron­şit da­hilol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rıve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rı, go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı,ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan ve pe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nuih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tif ya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­niazalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rak da kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tifsep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğin son­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yename­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.: Özgeçmişlerinde herhangi bir penisiline karşı alerjikreaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyar.: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazanfatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Böbrekyetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik döneminde kullanım güvenirliğihenüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam veampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilin verildiğinde dikkatedilmelidir.

Yan E.: En sık görülen yan etkidiyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, karınağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir.Deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon,yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikleintramusküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerinde reaksiyonmeydana gelebilir.

Etkileş.: Allopurinol ve ampisilinin birliktekullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalaragöre, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi:Duobak Flakon: Böb­rek fonk­si­yon­la­rı nor­mal ye­tiş­kin­ler­de ola­ğangün­lük doz 1.5 g (1 g am­pi­si­lin+0.5 g sul­bak­tam) ile 12 g ara­sın­da de­ği­şir.Sul­bak­ta­mın gün­lük mak­si­mum do­zu 4 g’dir. Ha­fif en­fek­si­yon­lar­dagün­lük top­lam doz 1.5 g-3 g’dir. Or­ta şid­det­li­ler­de gün­lük top­lam doz3 g-6 g’dir. Ağır en­fek­si­yon­lar­da gün­lük top­lam doz 6 g-12 g ola­rak uy­gu­la­nır.Gün­lük top­lam doz 3 eşit por­si­yo­na bö­lü­ne­rek, her 8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır.Şid­det­li ol­ma­yan en­fek­si­yon­lar­da gün­lük to­tal do­zun 2 eşit mik­ta­rabö­lü­ne­rek, 12 sa­at­te bir uy­gu­lan­ma­sı da müm­kün­dür. Ço­cuk­lar ve be­bek­ler­degün­lük top­lam doz, ço­cu­ğun vü­cut ağır­lı­ğı­nın her­bir ki­lo­su için 150mg Du­obak (100 mg am­pi­si­lin+50 mg sul­bak­tam)ola­rak he­sap­la­nır. Ço­cuk­lar­da da gün­lük top­lam doz mik­ta­rı 3 eşitpor­si­yo­na bö­lü­ne­rek her 8 sa­at­te bir uy­gu­la­nır. Du­obak uy­gu­la­ma­sı­naateş düş­tük­ten son­ra en az 48 sa­at sü­rey­le de­vam edil­me­li­dir. Nor­mal bir te­da­vi kü­rü 5-14 günara­sın­da de­ği­şir. Ge­rek­li gö­rüld­üğün­de bu sü­re uza­tı­la­bi­lir ve/ve­yate­da­vi­ye ay­rı­ca am­pi­si­lin ek­le­ne­bi­lir. Duobak FilmTablet: Aç ya da tokkarnına alınabilir. Erişkinler ve 12 yaşından büyük (30 kg'den ağır) çocuklariçin tavsiye edilen doz günde iki kez 375-750 mg'dir. 12 yaşından küçük (30 kg'den daha hafif) çocuklarda doz 25-50 mg/kg/gün' dür. Enfeksiyonun şiddetine vehastanın durumuna göre, hekim gerek gördüğünde bu dozları yükseltebilir. Günlüktoplam doz 2 eşit doza bölünerek, 12 saat arayla alınmalıdır. Tedaviye,hastanın ateşi düştükten ve semptomlar kaybolduktan sonra 48 saat daha devamedilmelidir. Geneldetedavi süresi 5-14 gündür. Hemolitik streptokok'ların neden olduğu akut eklemromatizması ve glomerülonefritte en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Duobak adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki