TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  16 Temmuz 2024, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sul­ta­sid Fla­kon IMTop­rak

Am­pi­si­lin 1 g, sul­bak­tam500 mg

Ambalaj: 1 fla­kon­ ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain içeren 1 çö­zü­cüampul.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl: 1 gx1 fla­­kon (MustafaNevzat); Com­bi­cidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­Fla­kon: 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cid Fla­kon: 1 gx1fla­kon (İ.E.Ulagay).

Sul­ta­sid Fla­kon IM/IV

Am­pi­si­lin 1 g, sul­bak­tam500 mg

Ambalaj: 1 fla­kon­ ve 3.2 mL çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri:Al­fa­sidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Fako); Am­pi­sid En­jek­tabl: 1 gx1 fla­kon (MustafaNevzat); Com­bi­cidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Bi­lim); Du­obak­Fla­kon: 1 gx1 fla­kon (Ko­çak); Du­obak­tamFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Pfi­zer); NobecidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (Nobel); Sul­baksitFlakon: 1 gx1 fla­kon (Tüm-Ekip); Sul­cidFla­kon: 1 gx1 fla­kon (İ.E.Ulagay).

Sul­ta­sid FilmTab­let

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 375 mgx10 tab­let :: 750 mgx10 tab­let­.

Eşdeğeri: Al­fa­sid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Fako); Am­pi­sidTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750mgx10 tablet (Mustafa Nevzat); Combi­cid Film Tab­let:375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tab­let (Bi­lim); DuobakFilm Tablet: 375 mgx10 tablet (Koçak);  Du­o­bak­tam Film Tab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10 tablet (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tab­let (Pfi­zer); Nobe­cidFilm Tab­let: 375 mgx10 tablet (Nobel); Sulcid Film Tablet:375 mgx10 tablet, 750 mgx10 tablet (İ.E.Ulagay); Sul­ta­matTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Ata­bay); Sul­tibacTab­let: 375 mgx10 tab­let, 750 mgx10tablet (Biofarma).

Sul­ta­sid Oral Süs­pan­si­yon

Sul­ta­mi­si­lin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL’lik şi­şe.

Eşdeğeri:Al­fa­sidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Fako); Am­pi­sid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Mustafa Nevzat); Com­bi­cidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Bi­lim); Du­o­bak­tam Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ec­za­cı­ba­şı); Du­o­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Pfi­zer); Nobe­cid Oral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Nobel); Sul­cidOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (İ.E.Ulagay); Sul­ta­mat Oral Süs­pan­si­yon:250 mg/5 mLx40 ve 70 mL (Ata­bay); Sul­tibacOral Süs­pan­si­yon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL (Biofarma).

End.:Duyarlıbak­te­ri­le­rin et­ken ol­du­ğu si­nü­zit, oti­tis me­dia, ton­sil­lit da­hilol­mak üze­re üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; bak­te­ri­yel pnö­mo­ni,bron­şit da­hil ol­mak üze­re alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı; üri­nersis­tem en­fek­si­yon­la­rı ve pi­ye­lo­nef­rit; de­ri ve yu­mu­şak do­ku en­fek­si­yon­la­rıve go­no­kok en­fek­si­yon­la­rı ti­pik en­di­kas­yon­lar­dır. Enjektablformlar ay­rı­ca, ab­do­mi­nal ve­ya pel­vik cer­ra­hi mü­da­ha­le ya­pı­lan vepe­ri­ton kon­ta­mi­nas­yo­nu ih­ti­ma­li olan has­ta­lar­da pos­to­pe­ra­tifya­ra en­fek­si­yo­nu in­si­den­si­ni azalt­mak üze­re pe­ri­ope­ra­tif ola­rakda kul­la­nı­la­bi­lir. Pos­to­pe­ra­tif sep­si­si azalt­mak ama­cıy­la, ge­be­li­ğinson­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya se­zar­yen ame­li­ya­tı son­ra­sı pro­fi­lak­tik ola­rakkul­la­nı­la­bi­lir.

Kontr.E.:Öz­geç­miş­le­rin­deher­han­gi bir pe­ni­si­li­ne kar­şı aler­jik re­ak­si­yon bu­lu­nan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Pe­ni­si­lin te­da­vi­si ya­pı­lan has­ta­lar­da cid­di,hat­ta ba­zan fa­tal aşı­rı du­yar­lık (ana­fi­lak­tik) re­ak­si­yon­lar bil­di­ril­miş­tir.Bir pe­ni­si­lin te­da­vi­sin­den ön­ce, geç­miş­te pe­ni­si­lin, se­fa­los­po­rinve di­ğer al­ler­jen­le­re du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı olup ol­ma­dı­ğı dik­kat­leso­ruş­tu­rul­ma­lı­dır. Böb­rek yet­mez­li­ğin­de doz ara­lı­ğı uza­tı­lır. Ge­be­likdö­ne­min­de kul­la­nım gü­ven­li­ği he­nüz sap­tan­ma­mış­tır. An­ne sü­tün­dedü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da sul­bak­tam ve am­pi­si­lin bu­lu­nur. Em­zi­renan­ne­ler­de sul­ta­mi­si­lin ve­ril­di­ğin­de dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki di­ya­re/yu­mu­şak ga­ita­dır. Bu­lan­tı, kus­ma, epi­gast­rik ra­hat­sız­lık,ka­rın ağ­rı­la­rı/­kramp­la­rı na­di­ren göz­len­miş­tir. En­te­ro­ko­lit vepsö­do­memb­ra­nöz ko­lit en­der olu­şa­bi­lir. De­ri dö­kün­tü­sü ve ka­şın­tısey­rek ola­rak göz­len­miş­tir. Ser­sem­lik ha­li/se­das­yon, yor­gun­luk/hal­siz­likve baş ağ­rı­sı en­der ola­rak göz­len­miş­tir. Özel­lik­le int­ra­mus­kü­leruy­gu­la­ma­ya bağ­lı olan en­jek­si­yon ye­rin­de­ki ağ­rı, çok az sa­yı­dahas­ta­da int­ra­ve­nöz kul­la­nım­dan son­ra fi­le­bit ve­ya en­jek­si­yon ye­rin­dere­ak­si­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Etkileş.:Al­lo­pu­ri­nolve am­pi­si­li­nin bir­lik­te kul­la­nı­mı, has­ta­lar­da de­ri dö­kün­tü­sü in­si­dan­sı­nı,yal­nız am­pi­si­lin alan has­ta­la­ra gö­re, önem­li de­re­ce­de ar­tı­rır.

Doz Önerisi:SultasidFlakon: Böb­rek fonk­si­yon­la­rı nor­mal e­riş­kin­ler­degün­lük do­zu 1.5 g i­le 12 g’dir. Sul­bak­ta­mın mak­si­mum gün­lük do­zu 4g’dir. Bu doz­lar ge­nel­de en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re 6-8-12 sa­at­lika­ra­lar­la ve­ri­lir. Ha­fif ol­gu­lar­da gün­de 1.5-3 g, or­ta şid­det­te ol­gu­lar­dagün­de 3-6 g o­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir. Ço­cuk­lar­da doz 150 mg/kg/gün’­dür.Te­da­vi­ye ge­nel­lik­le a­teş düş­tük­ten 48 sa­at son­ra ve en­fek­si­yon be­lir­ti­le­rikay­bo­lun­ca­ya ka­dar de­vam e­dil­me­li­dir. Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le5-14 gün a­ra­sın­da de­ği­şir. Ge­re­kir­se bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir.Sultasid Süspan­si­yon/Tablet: Ye­tiş­kin­leri­çin ö­ne­ri­len doz (geriyatrik has­ta­lar da­hil) gün­de 2 kez 375-750mg’dir (12 sa­at­te bir). Vü­cut a­ğır­lık­la­rı 30 kg’nin al­tın­da­ki ço­cuk­lar­daen­fek­si­yon­la­rın ço­ğu i­çin uy­gu­la­nan doz 50 mg/kg/gün’dür (i­ki­ye bö­lün­müşo­la­rak, 12 sa­at­te bir). Vü­cut a­ğır­lık­la­rı 30 kg’nin üs­tün­de­ki ço­cuk­la­raye­tiş­kin do­zu ve­ri­lir Ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar­da te­da­vi­ye a­teşdüş­tük­ten ve di­ğer en­fek­si­yon be­lir­ti­le­ri kay­bol­duk­tan 48 sa­atson­ra­sı­na ka­dar de­vam e­di­lir. Te­da­vi sü­re­si ge­nel­lik­le 5-14 gün a­ra­sın­dade­ği­şir. Ge­re­kir­se bu sü­re u­za­tı­la­bi­lir. Komp­li­kas­yon­suz go­no­reol­gu­la­rın­da 2.25 gram­lık tek doz ha­lin­de ve­ri­le­bi­lir. A gru­bu b-he­mo­li­tik strep­to­kok­la­ra bağ­lıen­fek­si­yon­lar­da ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın ve­ya glo­me­rü­lo­nef­ri­tinor­ta­ya çık­ma­sı­nı ön­le­mek a­ma­cıy­la te­da­vi­ye 10 gün sü­rey­le de­vame­dil­me­si ö­ne­ril­mek­te­dir.

Sultasid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki